AVG - GDPR

PRIVACYVERKLARING & AVG/GDPR

ALGEMEEN

Als organisatoren van de 900 International Challenge Cup (Alliance d’Amitié, L’Union Fait La Force, X Archery Team & Essense Lange Afstandschutters, hierna genoemd 900ICC) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 X Archery Team
  Akkerstraat 38, 2990 Wuustwezel 
  E-mail: XAT.Secretaris@gmail.com

 L'Union Fait La Force
  Nispenseweg 3a, 4707 RA Roosendaal
  E-mail: secretariaat@lunionfaitlaforce.nl

DOEL VERKREGEN PERSOONSGEGEVENS

Je persoonsgegevens worden door 900ICC verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de 900 International Challenge Cup (uitvoering overeenkomst);
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (na toestemming betrokkene);

INHOUD GEGEVENS

Wij kunnen volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal;
 • Indien van toepassing: wedstrijdresultaten, G-sport classificatie;
 • Beeldmateriaal: op wedstrijd- en trainingsplaatsen, clubevenementen allerhande (publieke plaatsen) is er een stilzwijgende toestemming afgeleid uit de feitelijke omstandigheden. De foto’s of video’s zullen niet verder gebruikt of gereproduceerd buiten in het eigen club- of sportfederatiegebeuren.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

VERWERKERS VAN GEGEVENS

De gegevens worden verwerkt door:

 • Verantwoordelijken van 900ICC: Secretarissen van bovengenoemde clubs of hun vervangers;

VERSTREKKING AAN DERDEN-VERWERKERS

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Omdat daar echter geen noodzaak voor is, zullen wij ze niet met derden delen.

VERSTREKKING AAN DERDEN-ONTVANGERS

We geven de verstrekte gegevens niet aan derden (ontvanger) door tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

BEWAARTERMIJN

900ICC bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wedstrijdresultaten (van officiële competities) worden onbeperkt bijgehouden om jaarranglijsten, allertijden lijsten en palmaressen te kunnen produceren.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens 900ICC van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en confidentieel gebruik;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Operationeel gebruik van de lokale database van 900ICC:

 • Informatica-apparatuur waarmee toegang mogelijk is tot de persoonsgegevens worden bewaard of verwerkt, mogen nooit onbewaakt worden achtergelaten. De toegang moet steeds met een sterk paswoord worden afgeschermd.
 • Afgeschreven informatica-materiaal wordt steeds volledig blank gemaakt alvorens het de organisatie verlaat.
 • Wedstrijdresultaten behoren tot het 'openbaar domein'. Deze informatie valt niet onder de hierboven beschreven spelregels, zelfs al bevatten deze gegevens naam, voornaam, geboortedatum en/of aansluitingsclub.
 • Wanneer een persoon beroep doet op zijn recht tot schrapping wordt hij/zij niet uit wedstrijdresultaten, statistieken, palmaressen,… verwijderd.

JE RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via de hoger vermelde adressen kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Recht op vergetelheid

 • Bij een aanvraag tot wissen, worden de resultaten van wedstrijden niet gewist.
 • 900ICC moet niet beschikken over een DPO (Data Protection Officer), omdat 900ICC geen gevoelige gegevens verwerkt op grote schaal noch dat er regelmatig observatie of analyse van de persoonsgegevens uitgevoerd wordt.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) of bij de Autoriteit persoonsgegevens.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

900ICC kan de privacyverklaring steeds wijzigen. 

De laatste wijziging gebeurde op 22 oktober 2018.